GOLD(III) IODIDE - (31032-13-0)

Giới thiệu

Tên: gold(III) iodide
* IUPAC
Số CAS: 31032-13-0
Công thức hóa học: AuI3
Khối lượng phân tử: 577.67996 g
Lễ Percent: Au 34.096 %; I 65.903 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: nonpolar covalent
Ionic Character: 7.88 %

Để biết thêm thông tin

nguồn