PROTACTINIUM(III) IODIDE - (19415-71-5)

Giới thiệu

Tên: protactinium(III) iodide
* IUPAC
Số CAS: 19415-71-5
Công thức hóa học: PaI3
Khối lượng phân tử: 611.74929 g
Lễ Percent: Pa 37.766 %; I 62.233 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 35.15 %

Để biết thêm thông tin

nguồn