THULIUM(III) IODIDE - (13813-43-9)

Giới thiệu

Tên: thulium(III) iodide
* IUPAC
Số CAS: 13813-43-9
Công thức hóa học: TmI3
Khối lượng phân tử: 549.64762 g
Lễ Percent: Tm 30.735 %; I 69.264 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 42.73 %

Để biết thêm thông tin

nguồn