HOLMIUM IODIDE - (13813-41-7)

Giới thiệu

Tên: holmium iodide
* IUPAC
Số CAS: 13813-41-7
Công thức hóa học: HoI3
Khối lượng phân tử: 545.64373 g
Lễ Percent: Ho 30.226 %; I 69.773 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 43.33 %

Để biết thêm thông tin

nguồn