TITANIUM(II) IODIDE - (13783-07-8)

Giới thiệu

Tên: titanium(II) iodide
* IUPAC
Số CAS: 13783-07-8
Công thức hóa học: TiI2
Khối lượng phân tử: 301.67594 g
Lễ Percent: Ti 15.867 %; I 84.132 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 33.94 %

nhiệt hóa học

ΔHf° (s): -64 kcal/mol 1 = -267.78 kJ/mol
S° (s): 29 cal/(mol•K) 2 = 121.34 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -62 kcal/mol 3 = -259.41 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.