SILICON TETRAIODIDE - (13465-84-4)

Giới thiệu

Tên: silicon tetraiodide
* IUPAC
Số CAS: 13465-84-4
Công thức hóa học: SiI4
Khối lượng phân tử: 535.70338 g
Lễ Percent: Si 5.2427 %; I 94.757 % 

phân loại

• vô cơ

Tính chất vật lý

Độ nóng chảy:*
120.5°C 1 = 393.65 K = 248.9°F
Điểm sôi:*
287.35°C 1 = 560.5 K = 549.23°F

* - 1 atm pressure

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 23.03 %

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2003; p 4-82.