GALLIUM(III) IODIDE - (13450-91-4)

Giới thiệu

Tên: gallium(III) iodide
* IUPAC
Số CAS: 13450-91-4
Công thức hóa học: GaI3
Khối lượng phân tử: 450.43641 g
Lễ Percent: Ga 15.478 %; I 84.521 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 25.76 %

Để biết thêm thông tin

nguồn