GOLD(I) IODIDE - (10294-31-2)

Giới thiệu

Tên: gold(I) iodide
* IUPAC
Số CAS: 10294-31-2
Công thức hóa học: AuI
Khối lượng phân tử: 323.87102 g
Lễ Percent: Au 60.816 %; I 39.183 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: nonpolar covalent
Ionic Character: 7.88 %

Để biết thêm thông tin

nguồn