3-HEXYNE - (928-49-4)

Giới thiệu

Tên: 3-hexyne; hex-3-yne*; diethylacetylene
* IUPAC
Số CAS: 928-49-4
Công thức hóa học: C6H10 or C2H5CCC2H5
Khối lượng phân tử: 82.1436 g
Nhà nước Matter: colorless liquid
Lễ Percent: C 87.729 %; H 12.270 % 
đồng phân:  cyclohexene  •  1-hexyne

phân loại

• hữu cơ • ankin

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 0
Trái phiếu ba: 1
Trái phiếu Sigma: 15
Trái phiếu Pi: 2
Tổng số: 17
carboxyl Groups: 0
hydroxyl Groups: 0
lai: single bonded carbons are sp3; triple bonded carbons are sp
bonding: polar covalent
Ionic Character: 10.61 %

Để biết thêm thông tin

nguồn