TITANIUM(II) HYDRIDE - (7704-98-5)

Giới thiệu

Tên: titanium(II) hydride
* IUPAC
Số CAS: 7704-98-5
Công thức hóa học: TiH2
Khối lượng phân tử: 49.88288 g
Lễ Percent: Ti 95.958 %; H 4.0412 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 20.00 %

nhiệt hóa học

ΔHf° (s): -34.5 kcal/mol 1 = -144.35 kJ/mol
S° (s): 7.1 cal/(mol•K) 2 = 29.71 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -25.1 kcal/mol 3 = -105.02 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.