2-PENTYNE - (627-21-4)

Giới thiệu

Tên: 2-pentyne
* IUPAC
Số CAS: 627-21-4
Công thức hóa học: C5H8
Khối lượng phân tử: 68.11702 g
Lễ Percent: C 88.162 %; H 11.837 % 
đồng phân:  cyclopentene  •  cis-piperylene  •  piperylene  •  1,4-pentadiene  •  isoprene

phân loại

• hữu cơ • ankin

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 0
Trái phiếu ba: 1
Trái phiếu Sigma: 12
Trái phiếu Pi: 2
Tổng số: 14
carboxyl Groups: 0
hydroxyl Groups: 0
bonding: polar covalent
Ionic Character: 10.61 %

Để biết thêm thông tin

nguồn