COPPER(II) HYDROXIDE - (20427-59-2)

Giới thiệu

Tên: copper(II) hydroxide
* IUPAC
Số CAS: 20427-59-2
Công thức hóa học: Cu(OH)2
Khối lượng phân tử: 97.56068 g
Lễ Percent: Cu 65.134 %; O 32.798 %; H 2.0662 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

nhiệt hóa học

ΔHf° (s): -107.6 kcal/mol 1 = -450.20 kJ/mol
S° (s): 25.9 cal/(mol•K) 2 = 108.37 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -89.1 kcal/mol 3 = -372.79 kJ/mol

phản ứng

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(4) - Silberberg, Martin S. Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change 4th ed.; McGraw-Hill: Boston, MA, 2006; p 127.