CALCIUM TETRAHYDROALUMINATE - (16941-10-9)

Giới thiệu

Tên: calcium tetrahydroaluminate
* IUPAC
Số CAS: 16941-10-9
Công thức hóa học: Ca(AlH4)2
Khối lượng phân tử: 102.104596 g
Lễ Percent: Ca 39.251 %; Al 52.850 %; H 7.8973 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn