IRON(III) HYDROXIDE - (1309-33-7)

Giới thiệu

Tên: iron(III) hydroxide; ferric hydroxide
* IUPAC
Số CAS: 1309-33-7
Công thức hóa học: Fe(OH)3
Khối lượng phân tử: 106.86702 g
Lễ Percent: Fe 52.256 %; O 44.913 %; H 2.8295 % 

phân loại

• vô cơ

Tính chất vật lýTỉ trọng (g/cm3):
3.12 at room temperature/pressure 1
* - 1 atm pressure

Độ hòa tan

định tính:
không hòa tan:  1
hòa tan được:  1

Ksp:2.79·10-39 2

bonding

phản ứng

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 83rd ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 4-63.
(2) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 8:119-8:122.
(3) - Halka, Monica and Nordstrom, Brian. Metals & Metalloids; Infobase Publishing: New York, NY, 2011; p 7.