GOLD(III) HYDROXIDE - (1303-52-2)

Giới thiệu

Tên: gold(III) hydroxide
* IUPAC
Số CAS: 1303-52-2
Công thức hóa học: Au(OH)3
Khối lượng phân tử: 247.98857 g
Lễ Percent: Au 79.425 %; O 19.355 %; H 1.2193 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn