BISMUTH(V) FLUORIDE - (7787-62-4)

Giới thiệu

Tên: bismuth(V) fluoride
* IUPAC
Số CAS: 7787-62-4
Công thức hóa học: BiF5
Khối lượng phân tử: 303.972396 g
Lễ Percent: Bi 68.749 %; F 31.250 % 

phân loại

• vô cơ

Sử dụng / Chức năng

• "is an excellent fluorinating agent" 1

• "Fluorinating agent." 2

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 63.03 %

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Zumdahl, Steven S. Chemistry, 4th ed.; Houghton Mifflin: Boston, 1997; p 899.
(2) - The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals, 13th ed.; Budavari, S.; O'Neil, M.J.; Smith, A.; Heckelman, P. E.; Kinneary, J. F., Eds.; Merck & Co.: Whitehouse Station, NJ, 2001; entry 1274.