GALLIUM(III) FLUORIDE - (7783-51-9)

Giới thiệu

Tên: gallium(III) fluoride
* IUPAC
Số CAS: 7783-51-9
Công thức hóa học: GaF3
Khối lượng phân tử: 126.7182096 g
Lễ Percent: Ga 55.022 %; F 44.977 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 65.76 %

nhiệt hóa học

ΔHf° (s): -278 kcal/mol 1 = -1,163.15 kJ/mol
S° (s): 20 cal/(mol•K) 2 = 83.68 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -259.4 kcal/mol 3 = -1,085.33 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.