COPPER(II) TETRAFLUOROBORATE - (38645-60-0)

Giới thiệu

Tên: copper(II) tetrafluoroborate
* IUPAC
Số CAS: 38645-60-0
Công thức hóa học: Cu(BF4)2
Khối lượng phân tử: 237.1552256 g
Lễ Percent: Cu 26.795 %; B 9.1172 %; F 64.087 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn