RUBIDIUM TETRAFLUOROALUMINATE - (14484-70-9)

Giới thiệu

Tên: rubidium tetrafluoroaluminate
* IUPAC
Số CAS: 14484-70-9
Công thức hóa học: RbAlF4
Khối lượng phân tử: 188.4429508 g
Lễ Percent: Rb 45.354 %; Al 14.318 %; F 40.327 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn