TIN(II) FLUOROBORATE - (13814-97-6)

Giới thiệu

Tên: tin(II) fluoroborate
* IUPAC
Số CAS: 13814-97-6
Công thức hóa học: Sn(BF4)2
Khối lượng phân tử: 292.3192256 g
Lễ Percent: Sn 40.609 %; B 7.3967 %; F 51.993 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn