HAFNIUM FLUORIDE - (13709-52-9)

Giới thiệu

Tên: hafnium fluoride
* IUPAC
Số CAS: 13709-52-9
Công thức hóa học: HfF4
Khối lượng phân tử: 254.4836128 g
Lễ Percent: Hf 70.138 %; F 29.861 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 81.21 %

nhiệt hóa học

ΔHf° (s monoclinic): -461.4 kcal/mol 1 = -1,930.50 kJ/mol
S° (s monoclinic): 27 cal/(mol•K) 2 = 112.97 J/(mol•K)
ΔGf° (s monoclinic): -437.5 kcal/mol 3 = -1,830.50 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.