CALIFORNIUM(II) CHLORIDE - (99643-99-9)

Giới thiệu

Tên: californium(II) chloride
* IUPAC
Số CAS: 99643-99-9
Công thức hóa học: CfCl2
Khối lượng phân tử: 321.906 g
Lễ Percent: Cf 77.973 %; Cl 22.026 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn