TIN(II) CHLORIDE - (7772-99-8)

Giới thiệu

Tên: tin(II) chloride; stannous chloride
* IUPAC
Số CAS: 7772-99-8
Công thức hóa học: SnCl2
Khối lượng phân tử: 189.616 g
Lễ Percent: Sn 62.605 %; Cl 37.394 % 

phân loại

• vô cơ

Tính chất vật lý


Điểm sôi:*
623°C 1 = 896.15 K = 1153.4°F

* - 1 atm pressure

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 36.36 %

phản ứng

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2003; p 4-90.
(2) - Halka, Monica and Nordstrom, Brian. Metals & Metalloids; Infobase Publishing: New York, NY, 2011; pg. 97.
(3) - Halka, Monica and Nordstrom, Brian. Metals & Metalloids; Infobase Publishing: New York, NY, 2011; pg. 49.
(4) - Halka, Monica and Nordstrom, Brian. Metals & Metalloids; Infobase Publishing: New York, NY, 2011; pg. 50.