TITANIUM(III) CHLORIDE - (7705-07-9)

Giới thiệu

Tên: titanium(III) chloride
* IUPAC
Số CAS: 7705-07-9
Công thức hóa học: TiCl3
Khối lượng phân tử: 154.226 g
Lễ Percent: Ti 31.036 %; Cl 68.963 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 49.09 %

nhiệt hóa học

ΔHf° (s): -172.3 kcal/mol 1 = -720.90 kJ/mol
S° (s): 33.4 cal/(mol•K) 2 = 139.75 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -156.2 kcal/mol 3 = -653.54 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.