SILVER DICHLORIDE - (75763-82-5)

Giới thiệu

Tên: silver dichloride
* IUPAC
Số CAS: 75763-82-5
Công thức hóa học: Ag2Cl2
Khối lượng phân tử: 286.6424 g
Lễ Percent: Ag 75.263 %; Cl 24.736 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 37.27 %

Để biết thêm thông tin

nguồn