COPPER(II) CHLORIDE - (7447-39-4)

Giới thiệu

Tên: copper(II) chloride; cupric chloride
* IUPAC
Số CAS: 7447-39-4
Công thức hóa học: CuCl2
Khối lượng phân tử: 134.452 g
Lễ Percent: Cu 47.262 %; Cl 52.737 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 38.18 %

nhiệt hóa học

ΔHf° (s): -49.2 kcal/mol 1 = -205.85 kJ/mol
S° (s): 25.83 cal/(mol•K) 2 = 108.07 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -38.7 kcal/mol 3 = -161.92 kJ/mol

phản ứng

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.