EINSTEINIUM(II) CHLORIDE - (66693-95-6)

Giới thiệu

Tên: einsteinium(II) chloride
* IUPAC
Số CAS: 66693-95-6
Công thức hóa học: EsCl2
Khối lượng phân tử: 322.906 g
Lễ Percent: Es 78.041 %; Cl 21.958 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn