SILVER TETRACHLOROALUMINATE - (27039-77-6)

Giới thiệu

Tên: silver tetrachloroaluminate
* IUPAC
Số CAS: 27039-77-6
Công thức hóa học: AgAlCl4
Khối lượng phân tử: 276.661738 g
Lễ Percent: Ag 38.989 %; Al 9.7525 %; Cl 51.258 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn