HAFNIUM CHLORIDE - (13499-05-3)

Giới thiệu

Tên: hafnium chloride
* IUPAC
Số CAS: 13499-05-3
Công thức hóa học: HfCl4
Khối lượng phân tử: 320.302 g
Lễ Percent: Hf 55.725 %; Cl 44.274 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 56.36 %

nhiệt hóa học

ΔHf° (s): -236.70 kcal/mol 1 = -990.35 kJ/mol
S° (s): 45.6 cal/(mol•K) 2 = 190.79 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -215.42 kcal/mol 3 = -901.32 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.