GOLD(III) CHLORIDE - (13453-07-1)

Giới thiệu

Tên: gold(III) chloride; gold trichloride
* IUPAC
Số CAS: 13453-07-1
Công thức hóa học: AuCl3
Khối lượng phân tử: 303.32555 g
Lễ Percent: Au 64.935 %; Cl 35.064 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 23.03 %

Để biết thêm thông tin

nguồn