1,2-DICHLOROETHANE* - (107-06-2)

Giới thiệu

Tên: 1,2-dichloroethane*; ethylene dichloride; freon 150
* IUPAC
Số CAS: 107-06-2
Công thức hóa học: C2H4Cl2
Khối lượng phân tử: 98.95916 g
Lễ Percent: C 24.274 %; H 4.0741 %; Cl 71.651 % 
đồng phân:  1,1-dichloroethane

phân loại

• hữu cơ

Sử dụng / Chức năng

• "14th most produced chemical in the United States - 13.81 billion pounds" 1

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Reisch, Mark S.; Top 50 Chemicals Production Turned Back Up in 1987. Chemical & Engineering News, April 11, 1988, pp 30-33.