RHODIUM(III) CHLORIDE - (10049-07-7)

Giới thiệu

Tên: rhodium(III) chloride; rhodium trichloride
* IUPAC
Số CAS: 10049-07-7
Công thức hóa học: RhCl3
Khối lượng phân tử: 209.2645 g
Lễ Percent: Rh 49.174 %; Cl 50.825 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 26.67 %

Để biết thêm thông tin

nguồn