SILVER ACETYLIDE - (7659-31-6)

Giới thiệu

Tên: silver acetylide
* IUPAC
Số CAS: 7659-31-6
Công thức hóa học: Ag2C2
Khối lượng phân tử: 239.7578 g
Lễ Percent: Ag 89.980 %; C 10.019 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 18.79 %

Để biết thêm thông tin

nguồn