SILVER FULMINATE - (5610-59-3)

Giới thiệu

Tên: silver fulminate
* IUPAC
Số CAS: 5610-59-3
Công thức hóa học: AgONC
Khối lượng phân tử: 149.885 g
Lễ Percent: Ag 71.967 %; O 10.674 %; N 9.3449 %; C 8.0132 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn