SILVER THIOCYANATE - (14104-20-2)

Giới thiệu

Tên: silver thiocyanate
* IUPAC
Số CAS: 14104-20-2
Công thức hóa học: AgSNC
Khối lượng phân tử: 165.9506 g
Lễ Percent: Ag 65.000 %; S 19.322 %; N 8.4402 %; C 7.2375 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn