COPPER(I) ACETYLIDE - (1117-94-8)

Giới thiệu

Tên: copper(I) acetylide
* IUPAC
Số CAS: 1117-94-8
Công thức hóa học: Cu2C2
Khối lượng phân tử: 151.1134 g
Lễ Percent: Cu 84.103 %; C 15.896 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 19.70 %

Để biết thêm thông tin

nguồn