COPPER(II) BROMIDE - (7789-45-9)

Giới thiệu

Tên: copper(II) bromide
* IUPAC
Số CAS: 7789-45-9
Công thức hóa học: CuBr2
Khối lượng phân tử: 223.354 g
Lễ Percent: Cu 28.450 %; Br 71.549 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 32.12 %

Để biết thêm thông tin

nguồn