RUBIDIUM BROMIDE - (7789-39-1)

Giới thiệu

Tên: rubidium bromide
* IUPAC
Số CAS: 7789-39-1
Công thức hóa học: RbBr
Khối lượng phân tử: 165.3718 g
Lễ Percent: Rb 51.682 %; Br 48.317 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 64.85 %

nhiệt hóa học

ΔHf° (s): -93.03 kcal/mol 1 = -389.24 kJ/mol
S° (s): 25.08 cal/(mol•K) 2 = 104.93 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -90.38 kcal/mol 3 = -378.15 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.