BISMUTH(III) BROMIDE - (7787-58-8)

Giới thiệu

Tên: bismuth(III) bromide
* IUPAC
Số CAS: 7787-58-8
Công thức hóa học: BiBr3
Khối lượng phân tử: 448.69238 g
Lễ Percent: Bi 46.575 %; Br 53.424 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 32.12 %

nhiệt hóa học

ΔHf° (s): 63 kcal/mol 1 = 263.59 kJ/mol
S° (s): 54 cal/(mol•K) 2 = 225.94 J/(mol•K)
ΔGf° (s): 56 kcal/mol 3 = 234.30 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.