EINSTEINIUM(III) BROMIDE - (72461-17-7)

Giới thiệu

Tên: einsteinium(III) bromide
* IUPAC
Số CAS: 72461-17-7
Công thức hóa học: EsBr3
Khối lượng phân tử: 491.712 g
Lễ Percent: Es 51.249 %; Br 48.750 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn