EINSTEINIUM(II) BROMIDE - (70292-43-2)

Giới thiệu

Tên: einsteinium(II) bromide
* IUPAC
Số CAS: 70292-43-2
Công thức hóa học: EsBr2
Khối lượng phân tử: 411.808 g
Lễ Percent: Es 61.193 %; Br 38.806 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn