THULIUM(II) BROMIDE - (64171-97-7)

Giới thiệu

Tên: thulium(II) bromide
* IUPAC
Số CAS: 64171-97-7
Công thức hóa học: TmBr2
Khối lượng phân tử: 328.74221 g
Lễ Percent: Tm 51.388 %; Br 48.611 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 51.82 %

Để biết thêm thông tin

nguồn