THULIUM(III) BROMIDE - (14456-51-0)

Giới thiệu

Tên: thulium(III) bromide
* IUPAC
Số CAS: 14456-51-0
Công thức hóa học: TmBr3
Khối lượng phân tử: 408.64621 g
Lễ Percent: Tm 41.339 %; Br 58.660 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 51.82 %

Để biết thêm thông tin

nguồn