HOLMIUM BROMIDE - (13825-76-8)

Giới thiệu

Tên: holmium bromide
* IUPAC
Số CAS: 13825-76-8
Công thức hóa học: HoBr3
Khối lượng phân tử: 404.64232 g
Lễ Percent: Ho 40.759 %; Br 59.240 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 52.42 %

Để biết thêm thông tin

nguồn