URANIUM(V) BROMIDE - (13775-16-1)

Giới thiệu

Tên: uranium(V) bromide
* IUPAC
Số CAS: 13775-16-1
Công thức hóa học: UBr5
Khối lượng phân tử: 637.54891 g
Lễ Percent: U 37.335 %; Br 62.664 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 38.18 %

Để biết thêm thông tin

nguồn