THALLIUM(I, III) BROMIDE - (13453-28-6)

Giới thiệu

Tên: thallium(I, III) bromide
* IUPAC
Số CAS: 13453-28-6
Công thức hóa học: Tl2Br4
Khối lượng phân tử: 728.3826 g
Lễ Percent: Tl 56.119 %; Br 43.880 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 35.15 %

Để biết thêm thông tin

nguồn