SILVER TRIBROMIDE - (11078-33-4)

Giới thiệu

Tên: silver tribromide
* IUPAC
Số CAS: 11078-33-4
Công thức hóa học: Ag3Br3
Khối lượng phân tử: 563.3166 g
Lễ Percent: Ag 57.446 %; Br 42.553 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 31.21 %

Để biết thêm thông tin

nguồn