SILVER DIBROMIDE - (11078-32-3)

Giới thiệu

Tên: silver dibromide
* IUPAC
Số CAS: 11078-32-3
Công thức hóa học: Ag3Br2
Khối lượng phân tử: 483.4126 g
Lễ Percent: Ag 66.941 %; Br 33.058 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 31.21 %

Để biết thêm thông tin

nguồn