GOLD(I) BROMIDE - (10294-27-6)

Giới thiệu

Tên: gold(I) bromide
* IUPAC
Số CAS: 10294-27-6
Công thức hóa học: AuBr
Khối lượng phân tử: 276.87055 g
Lễ Percent: Au 71.140 %; Br 28.859 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 16.97 %

Để biết thêm thông tin

nguồn