TIN(II) BROMIDE - (10031-24-0)

Giới thiệu

Tên: tin(II) bromide
* IUPAC
Số CAS: 10031-24-0
Công thức hóa học: SnBr2
Khối lượng phân tử: 278.518 g
Lễ Percent: Sn 42.622 %; Br 57.377 % 

phân loại

• vô cơ

Tính chất vật lý


Điểm sôi:*
639°C 1 = 912.15 K = 1182.2°F

* - 1 atm pressure

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 30.30 %

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2003; p 4-90.